Algemene Voorwaarden

TaxiService030

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden van Taxiservice 030, hierna te noemen Vervoerder, zijn tot stand gekomen in augustus 2010 en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht in 2010.

Artikel 1: Begripsomschrijving

In deze Algemene Voorwaarden voor Taxivervoer wordt verstaan onder:

Taxivervoer: al het overeengekomen personenvervoer per Auto zoals bedoeld in artikel 1 sub f. van de Wet personenvervoer 2000, waarbij de ritprijs van tevoren is overeengekomen dan wel wordt bepaald door het hanteren van de taxameter. Het vervoer omvat tevens het in- en uitstappen.

Vervoerovereenkomst: de tussen Reiziger/Opdrachtgever en Vervoerder afgesloten overeenkomst om taxivervoer te verrichten. Een deel van de voor het openbaar verkeer openstaande weg dat door de wegbeheerder is aangewezen als parkeerplaats voor taxi’s.

Auto: motorrijtuig, als bedoeld in artikel 1 sub f. van de Wet personenvervoer 2000.de persoon die door Vervoerder wordt vervoerd. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een Vervoerovereenkomst aangaat met Vervoerder.

Opdracht: een opdracht van een natuurlijke persoon aan een Vervoerder die op een Taxistandplaats reizigers afwacht; iedere andere opdracht van een Reiziger/Opdrachtgever aan Vervoerder, in welke vorm dan ook.

Vervoerder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, diens Personeel daaronder begrepen, die zich verbindt personen te vervoeren per Auto. Personeelsleden in dienst van Vervoerder met inbegrip van hulppersonen, die niet in dienst zijn van vervoerder maar wel dienst doen in zijn opdracht in een vervoermiddel van Vervoerder of een vervoermiddel dat aan Vervoerder beschikbaar is gesteld.

Handbagage: bagage die een Reiziger als gemakkelijk mee te voeren, draagbaar dan wel verrijdbaar bij zich heeft, daaronder begrepen levende dieren, alsmede voorwerpen die door de Vervoerder als handbagage worden toegelaten.

Artikel 2: Toepassingsgebied Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Vervoerovereenkomsten en vormen de basis voor de behandeling van geschillen door de Geschillencommissie Taxivervoer, zoals bedoeld in artikel 15 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3: Totstandkoming Vervoerovereenkomst

Een Vervoerovereenkomst komt tot stand na aanvaarding door Vervoerder van een Opdracht. Is sprake van een opdracht als bedoeld in artikel 1 onder 7a, dan is Vervoerder verplicht, behoudens het bepaalde in artikel 7 zesde lid, deze opdracht te aanvaarden. De verplichtingen van Vervoerder gelden eveneens tegen over de Reiziger die niet als Opdrachtgever optreedt. Door de aanvaarding van de reis treedt Reiziger als partij toe tot de Vervoerovereenkomst.

Artikel 4: Beëindiging Vervoerovereenkomst

Vervoerder kan het voortzetten van de rit onmiddellijk staken en aldus de Vervoerovereenkomst beëindigen, indien de Reiziger dusdanige hinder veroorzaakt dat in alle redelijkheid niet van de Vervoerder kan worden gevergd dat hij de Reiziger vervoert. Vervoerder kan in dat geval de Reiziger gelasten het voertuig onmiddellijk te verlaten.

Vervoerder is in een geval zoals is bedoeld in lid 1, niet gehouden de Reiziger enige schade te vergoeden. Voortijdige beëindiging is Reiziger, ingeval de rit prijs tot stand komt via de taxameter, het bedrag verschuldigd dat de taxameter aangeeft op het moment van beëindiging van de rit. Ingeval voor aanvang van de rit een ritprijs is overeengekomen, is Reiziger een evenredig deel daarvan verschuldigd, ter vergoeding van het reeds gereden deel van de rit kan voor aanvang van de bij Vervoerder bestelde reis afzien. In een dergelijk geval is de Reiziger/Opdrachtgever gehouden tot een schadeloosstelling naar redelijkheid en billijkheid aan de Vervoerder. In geval Vervoerder bij een bestelde reis niet volgens afspraak verschijnt, wat buiten overmacht valt, heeft Reiziger bij aantoonbare schade recht op een op redelijkheid en billijkheid gebaseerde schadeloosstelling, wat niet meer dan de hoogte van de ritprijs bedraagt.

Artikel 5: Verplichtingen en bevoegdheden Reiziger

Reiziger is gehouden:

door Vervoerder in alle redelijkheid gegeven aanwijzingen of instructies op te volgen, zoals het plaatsnemen op de door vervoerder aangewezen zitplaats; gordel om te doen, voorafgaand aan de rit. Een rechtsgeldig opgelegde boete die voortvloeit uit het zich niet houden aan deze verplichting door de Reiziger kan op deze worden verhaald.

Reiziger is verplicht zich in de Auto te onthouden van: beschadiging en/of verontreiniging van de Auto; gebruik van eten en drinken, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van Vervoerder; meevoeren en/of gebruiken van verdovende middelen; gebruiken van rookwaar, alcoholhoudende dranken; het plegen van handtastelijkheden, het lastig vallen, bedreigen, dan wel zich op een andere wijze onbehoorlijk gedragen ten opzichte van Vervoerder en of anderen; op enigerlei wijze hinderen van Vervoerder in de uitoefening van zijn taak.

Reiziger is gehouden hetzij de vooraf overeengekomen ritprijs, hetzij de door de taxameter bepaalde ritprijs te betalen. voor of tijdens de reis omstandigheden aan de zijde van Vervoerder zich opdoen of naar voren komen, die Reiziger bij het sluiten van de overeenkomst niet behoefde te kennen, doch die, indien zij hem wel bekend waren geweest, redelijkerwijs voor hem grond hadden opgeleverd de Vervoerovereenkomst niet of op andere voorwaarden aan te gaan, is Reiziger bevoegd de overeenkomst op te zeggen. De opzegging geschiedt door een schriftelijke kennisgeving en de overeenkomst eindigt op het ogenblik van ontvangst daarvan. Naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid zijn partijen na opzegging van de Vervoerovereenkomst verplicht elkaar de daardoor geleden schade te vergoeden. is bevoegd om tussentijds de eindbestemming van de rit te wijzigen; dit met inachtneming van het in lid 3 gestelde. Indien Reiziger er voor kiest zelf het portier te openen, is deze verplicht het portier zodanig te openen, dat geen hinder en/of gevaar voor het verkeer ontstaat.

Artikel 6: Betaling

Betalingen door Reiziger/Opdrachtgever aan Vervoerder dienen contant in Euro’s betaald te worden tenzij anders is overeengekomen. Vervoerder is gerechtigd bij Reiziger/Opdrachtgever te bevorderen dat contante betalingen in gepast geld worden voldaan. Vervoerder is niet gehouden een hoeveelheid munten als betaling aan te nemen, waarvan het tellen een onevenredig oponthoud veroorzaakt. Verstuurt een factuur aan Reiziger/Opdrachtgever indien niet contante betaling is overeengekomen. Betaling door Reiziger/Opdrachtgever dient zonder enige korting, opschorting of verrekening te worden voldaan binnen 7 dagen na factuurdatum. Bij het overschrijden van deze termijn is Reiziger in verzuim en kunnen conform de wettelijke regeling kosten in rekening worden gebracht.is te allen tijde gerechtigd zijn vorderingen op Reiziger/Opdrachtgever te verrekenen met zijn schulden aan Reiziger/Opdrachtgever.op grond van de Vervoerovereenkomst geschiedt op grond van tarieven, zoals die zijn vastgesteld door Vervoerder en tevoren aan de Reiziger/Opdrachtgever bekend zijn gemaakt.

Administratiekosten; Bij het rijden op rekening vindt verhoging plaats met een bedrag van € 2,50 incl. B.T.W. per rekeningbon.

Artikel 7: Verplichtingen en bevoegdheden Vervoerder

Vervoerder is verplicht de Reiziger, alsmede de door hem meegevoerde Handbagage op zorgvuldige en veilige wijze te vervoeren.

Vervoerder is verplicht de Reiziger naar de bestemming te brengen volgens de voor de Reiziger gunstigste weg hetzij via de snelste dan wel economisch voordeligste route, tenzij de Reiziger of de meldkamer/centrale nadrukkelijk verzoekt of opdracht geeft om langs een andere route te rijden.is verplicht Reiziger behulpzaam te zijn bij het in- en uitstappen alsmede het in- en uitladen van Handbagage, tenzij dat om (verkeers-)technische redenen volstrekt onmogelijk is.is bij gebruik van de taxameter verplicht de stand van de taxameter bij het einde van de rit zo lang te laten staan, dat Reiziger zich redelijkerwijs van de stand op de hoogte heeft kunnen stellen.is verplicht aan de Reiziger op diens verzoek een betalingsbewijs te verstrekken waarop tenminste de ritprijs, naam bedrijf, datum en (globale) tijdstip van de rit wordt vermeld.is bevoegd Reiziger die zich niet aan de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden houdt, de toegang tot het vervoermiddel te ontzeggen, dan wel hem uit het vervoermiddel te (doen) verwijderen, indien in redelijkheid niet van Vervoerder kan worden gevergd dat hij deze Reiziger vervoert. Artikel 4 is van overeenkomstige toepassing.is verplicht zorgvuldig om te gaan met de persoonlijke gegevens, verkregen in verband met boeking van ritten of anderzijds conform de Wet persoonsregistraties. is bevoegd, indien gewichtige omstandigheden hem daartoe noodzaken, het vervoer geheel of gedeeltelijk te staken. Vervoerder stelt de Reiziger zo spoedig mogelijk in kennis van het staken en indien mogelijk van de redenen, de door hem te nemen maatregelen en de mogelijke tijdsduur. Bij voortijdige beëindiging is Reiziger, ingeval de ritprijs tot stand komt via de taxameter, het bedrag dat de taxameter aangeeft op het moment van beëindiging van de rit verschuldigd. Ingeval voor de aanvang van de rit een ritprijs is overeengekomen, is de Reiziger voor het deel van de rit dat inmiddels is uitgevoerd, een evenredig deel van die overeengekomen ritprijs verschuldigd. Ritten vluchthavens (Airport): a. alle ritten vanuit luchthavens inclusief retour ritten dienen vooruit betaald te worden, tenzij anders overgekomen; b. wachttijden taxi zijn niet langer dan een uur naar de landing, daarna wordt u opgehaald bij de eerstvolgende mogelijkheid; c. Reiziger/Opdrachtgever is verplicht om de vluchtgegevens vooraf schriftelijk kenbaar te maken bij de Vervoerder; d. Vervoerder is niet aansprakelijk voor onjuistheden met betrekking tot vluchtgegevens.

Artikel 8: Handbagage

Reiziger is verplicht zijn Handbagage deugdelijk te verpakken.

Vervoerder heeft het recht het vervoer van Handbagage, welke door zijn aard lastig, gevaarlijk of verboden is c.q. kan zijn, dan wel aanleiding kan geven tot beschadiging of verontreiniging, te weigeren. Een dergelijke situatie doet zich in ieder geval voor indien Handbagage bestaat uit: vuurwapens, slag- en/of steekwapens; stoffen; gassen in reservoirs; zelfontbranding vatbare of licht ontvlambare stoffen; of kwalijk ruikende stoffen; middelen; Vervoerder is verplicht redelijke zorg aan te wenden zodat handbagage van Reiziger niet verloren gaat of beschadigd wordt.

Artikel 9: Vervoer van dieren

Levende dieren mogen, behoudens hetgeen in het volgende lid van dit artikel is bepaald, in gemakkelijk draagbare mand, tas of een dergelijk voorwerp welke kan worden neergezet of op schoot gehouden, worden meegevoerd. Honden mogen evenwel ook op andere wijze worden meegevoerd, mits kort aangelijnd. De in het eerste lid bedoelde dieren mogen niet worden meegenomen, indien deze op enigerlei wijze voor Reiziger of voor het personeel lastig of hinderlijk kunnen zijn of lijden aan een ernstige ziekte.

Artikel 10: Gevonden voorwerpen

Met betrekking tot gevonden voorwerpen geldt, met inachtneming van de algemene wettelijke bepalingen ten aanzien van de aangifte- en meldingsplicht en het in bewaring geven en nemen, het volgende:

Reiziger is verplicht zo spoedig mogelijk bij Vervoerder mededeling te doen van een door hem gevonden voorwerp of geldsom. Vervoerder is bevoegd tegen afgifte van bewijs een aldus gevonden voorwerp of geldsom in bewaring aan te nemen. Indien de vinder het gevonden voorwerp of de geldsom onder zich houdt, is hij verplicht al datgene te doen wat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd om de eigenaar of verliezer te vinden. Vervoerder is bevoegd een door Personeel gevonden of door een ander gevonden en aan hem afgegeven voorwerp na drie maanden of, indien het voorwerp niet voor bewaring geschikt is, eerder te verkopen, voor zover het betreft niet kostbare zaken.is verplicht een gevonden voorwerp, de opbrengst van een ingevolge lid b verkocht voorwerp of het bedrag van een gevonden geldsom aan de rechthebbende af te geven, indien deze zich binnen drie jaren na melding van verlies aanmeldt. Indien de rechthebbende de opbrengst van de verkoop van een gevonden voorwerp opeist, mag de vervoerder het verschuldigde bewaarloon en de administratiekosten met die opbrengst verrekenen.

Vervoerder kan voor de behandeling van een verzoek met betrekking tot een verloren voorwerp of geldsom administratiekosten in rekening brengen.

Artikel 11: Annulering

Reiziger/Opdrachtgever is gerechtigd de tevoren afgesloten Vervoersovereenkomst met tevoren overeengekomen ritprijs te annuleren door middel van schriftelijke kennisgeving: a. indien de annulering plaatsvindt tussen 21 en 14 dagen voor aanvang van het vervoer is Reiziger/ Opdrachtgever aan vervoerder verschuldigd: 10% van de overeengekomen ritprijs; b. indien de annulering plaatsvindt tussen 14 en 2 dagen voor aanvang van het vervoer is Reiziger/Opdrachtgever aan Vervoerder verschuldigd: 35% van de overeengekomen ritprijs; c. indien de annulering plaatsvindt maximaal 2 dagen voor aanvang van het vervoer is Reiziger/ Opdrachtgever aan Vervoerder verschuldigd: 75% van de overeengekomen ritprijs; d. indien de annulering plaatsvindt tijdens het vervoer: de volledige ritprijs.

Indien Reiziger aantoont dat de door Vervoerder geleden schade minder is dan het uit toepassing van lid 1 voortvloeiende bedrag, zullen die lagere kosten worden berekend.

Artikel 12: Overmacht

Indien Vervoerder door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen ten opzichte van Reiziger/Opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Een tekortkoming kan Vervoerder niet worden toegerekend wanneer deze niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

In geval van overmacht heeft Reiziger/Opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding. Indien een tekortkoming de Vervoerder niet kan worden toegerekend, maar hij in verband met die tekortkoming een voordeel geniet dat hij bij behoorlijke nakoming niet zou hebben gehad, heeft de Reiziger met toepassing van de regels betreffende ongerechtvaardigde verrijking recht op vergoeding van zijn schade tot ten hoogste het bedrag van dit voordeel.

De Vervoerder kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen, die tot gevolg hebben dat Reiziger de aansluiting mist. Reiziger kan er echter verzekerd van zijn dat Vervoerder er alles aan zal doen om dit te voorkomen.

Artikel 13: Aansprakelijkheid van Vervoerder

Vervoerder is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door dood of letsel van de Reiziger ten gevolge van een ongeval dat in verband met en tijdens het vervoer de reiziger is overkomen. Vervoerder is niet aansprakelijk, indien het ongeval is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig Vervoerder niet heeft kunnen vermijden en waarvan Vervoerder de gevolgen niet heeft kunnen verhinderen. De schadevergoeding die Vervoerder in genoemde omstandigheden mogelijk verschuldigd is, is wettelijk beperkt tot een bedrag van € 137.000,- per Reiziger.

Vervoerder is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door geheel of gedeeltelijk verlies dan wel beschadiging van de handbagage, voor zover dit verlies of deze beschadiging is ontstaan tijdens het vervoer en is veroorzaakt:

door een aan Reiziger overkomen ongeval dat voor rekening van Vervoerder komt of

door een omstandigheid die een zorgvuldig Vervoerder heeft kunnen vermijden of waarvan zulk een Vervoerder de gevolgen heeft kunnen verhinderen. De schadevergoeding die Vervoerder mogelijk verschuldigd is in geval van verlies of beschadiging van Handbagage is wettelijk beperkt tot een bedrag van € 1.000,- per Reiziger.

Artikel 14: Aansprakelijkheid van Reiziger

Reiziger is in beginsel verplicht aan Vervoerder de schade te vergoeden die hij of zijn Handbagage Vervoerder berokkent, behalve voor zover deze schade is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig Reiziger niet heeft kunnen vermijden en voor zover zulk een Reiziger? De gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen. Reiziger kan geen beroep doen op de hoedanigheid of een gebrek van zijn Handbagage.

Artikel 15: Klachten en geschillen

Klachten over de totstandkoming en uitvoering van de Vervoerovereenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Vervoerder binnen 6 weken nadat Reiziger/Opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat Reiziger/Opdrachtgever zijn rechten ter zake verliest.

Geschillen tussen Reiziger/Opdrachtgever en Vervoerder over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze Vervoerder te leveren of geleverde diensten, kunnen zowel door Reiziger/Opdrachtgever als door Vervoerder worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Taxivervoer, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien Reiziger/ Opdrachtgever zijn klacht eerst aan Vervoerder heeft voorgelegd.de klacht aan Vervoerder is voorgelegd dient het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan schriftelijk bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

Reiziger een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is Vervoerder aan deze keuze gebonden. Indien Vervoerder dit wil doen, moet hij Reiziger schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Vervoerder dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil aan de gewone rechter voor te leggen. Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.de Nederlandse rechter dan wel de hierboven genoemde geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen. Spant zich in om, mede ter voorkoming van geschillen, bij klachten van Reiziger deze serieus en in redelijkheid naar genoegen van Reiziger af te handelen. Partijen niet tot een afronding komen, dient Vervoerder klagende Reiziger te wijzen op de mogelijkheid het aldus ontstane geschil aan de in lid 2 genoemde geschillencommissie.

Reiziger moet ingeval hij Vervoerder aansprakelijk stelt voor schade, deze schade zo spoedig mogelijk schriftelijk aan Vervoerder melden. De aard en de omvang van de schade moet daarbij bij benadering worden aangegeven.

Artikel 16: Overige voorwaarden

Nietigheid van één van de bepalingen of leden daarvan in deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen dan wel de overige leden onverlet. Alsdan worden de nietige bepalingen of leden daarvan vervangen door nieuwe bepalingen of leden die qua inhoud, bereik en doelstelling zo veel mogelijk met de oude nietige bepalingen of leden overeenkomen.

Alle Vervoerovereenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands recht.

Deze Algemene Voorwaarden zijn openbaar.

Vervoerder is verplicht bekendheid te geven aan de wijze waarop Reiziger/Opdrachtgever op diens verzoek deze Voorwaarden kan verkrijgen.

 

 

Taxi?

Bel direct of reserveer uw rit